ข้อตกลงในการใช้งาน (Term of Use)


บริษัท อุ๊คบี ยู จำกัด (“อุ๊คบี”) ได้จัดทำเว็บไซต์ชื่อ http://www.ookbeecomics.com/ (“เว็บไซต์”) เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอผลงานแก่ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้ามาทางเว็บไซต์ (“นักเขียน”) และเป็นสื่อกลางให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ (“ผู้อ่าน”) โดยที่นักเขียนรับรองว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเนื้อเรื่อง รูปภาพ และ/หรือข้อความใดๆโดยไม่ได้ทำการลอกเลียน ทำซ้ำ หรือดัดแปลงมาจากงานผลงานของบุคคลคนอื่นและยังไม่ได้ตกเป็นสมบัติสาธารณะ (“ผลงาน”) โดยที่นักเขียนมีสิทธิโดยชอบทางกฎหมายที่จะดำเนินการร่วมกับอุ๊คบี ดังนั้นการใช้บริการบนเว็บไซต์ของนักเขียนและผู้อ่านจะมีผลบังคับใช้ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้

นักเขียนและผู้อ่านควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงของการใช้บริการที่อุ๊คบีได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ให้ละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ เนื่องจากในทันทีที่มีการเข้าใช้บริการเว็บไซต์จะถือว่านักเขียนและผู้อ่านยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ทั้งปวง ทั้งนี้ อุ๊คบี ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดและเงื่อนไขและ/หรือข้อตกลงต่างๆ เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1.เงื่อนไขทั่วไป

1.1 การจัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อให้นักเขียนสามารถสร้างผลงานได้ด้วยตนเองและผู้อ่านสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ดังนั้น อุ๊คบีจึงไม่รับรองได้ว่าบรรดาข้อมูล รายละเอียดของเนื้อหา รูปภาพ และข้อความต่างๆจะถูกต้อง สมบูรณ์ปราศจากข้อบกพร่อง เสียหาย หรือสมประโยชน์ใด

1.2 ผู้อ่าน login เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล (e-mail)

1.3 กรณีผลงานมีเนื้อหา รูปภาพ หรือข้อความใดๆอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ หยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้ ลามก อนาจาร รุนแรง ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิตามกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนบุคคลและการเปิดเผยต่อสาธารณะ) ของบุคคลอื่น หรือระเบียบสังคมหรือกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง หรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสังคมใดๆหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม อุ๊คบีขอสงวนสิทธิในการระงับแคมเปญโดยมิต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า

1.4 กรณีผลงานที่วาดขึ้นมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับความรุนแรงหรือเกี่ยวกับเพศ (ภาพวาดที่มีลักษณะรุนแรง มีฉากการทำร้ายทรมานร่างกาย รวมถึงฉากโป๊เปลือยที่เผยให้เห็นสรีระของบุคคล) ต้องระบุไว้ในเนื้อหาหน้าแรก (หน้าถัดจากหน้าปก) ให้ชัดเจนว่ามีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เกี่ยวกับความรุนแรงหรือเกี่ยวกับทางเพศ ในที่นี้อนุญาตเฉพาะกรณีที่เห็นส่วนบนของตัวละครโดยมีการเซ็นเซอร์ในส่วนที่ไม่เหมาะสมแล้วเท่านั้น ห้ามเห็นอวัยวะของตัวละครส่วนล่างแบบมีรายละเอียดชัดเจน เนื้อเรื่องและการเดินเรื่องต้องไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศโดยตรง และ/หรือห้ามมีรูปกิจกรรมทางเพศแบบชัดเจนโดยเด็ดขาด

1.5 หากนักเขียนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ อุ๊คบีสามารถแจ้งให้นักเขียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก้ไขให้เป็นตามเงื่อนไขและข้อตกลงภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เมื่อครบกำหนดเวลา 7 วันแล้ว หากนักเขียนไม่ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลง อุ๊คบีมีสิทธิยกเลิกบัญชีของนักเขียน

2.คำรับรองของนักเขียน/ผู้อ่าน

2.1 นักเขียนหรือผู้อ่านรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้มาเมื่อมีการลงทะเบียนเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันที่สุด หากนักเขียนหรือผู้อ่านมอบหรืออนุญาตให้บุคคลใดนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ Username และ/หรือ Password ของนักเขียนหรือผู้อ่านไปใช้ ให้ถือว่าการกระทำการใดๆบนเว็บไซต์ โดยผู้อื่นเป็นการกระทำของนักเขียนหรือผู้อ่านเองและมีผลผูกพันทางกฎหมายกับนักเขียนทั้งปวง

2.2 ในกรณีที่นักเขียนหรือผู้อ่านอายุต่ำกว่า 18 ปี ถือว่านักเขียนได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองแล้ว

2.3 นักเขียนอนุญาตให้อุ๊คบีใช้ลิขสิทธิ์ในผลงาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ

2.4 นักเขียนรับรองว่าผลงานมิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากปรากฏในภายหลังว่านักเขียนมีการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และบุคคลนั้นได้เรียกร้องค่าเสียหายนักเขียนจะเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวทั้งสิ้นเอง ทั้งนี้ อุ๊คบีสงวนสิทธิที่ดำเนินการหยุด ระงับ หรือไม่ให้บริการแก่นักเขียนและยกเลิกมิให้เข้าสู่หรือใช้บริการหรือยกเลิกบัญชีของนักเขียนถาวรได้ทันทีโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า

3.เงื่อนไขและระยะเวลา

นักเขียนอนุญาตให้อุ๊คบีใช้สิทธิต่างๆในผลงานนับตั้งแต่วันที่นักเขียนสร้างผลงานบนเว็บไซต์

4.การจัดทำ

นักเขียนเป็นผู้จัดทำรูปเล่ม ตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน ออกแบบปก และจัดหาภาพประกอบ โดยนักเขียนเปรียบเสมือนเป็นบรรณาธิการในผลงานของนักเขียนเอง ทั้งนี้เนื้อหา รูปแบบปก และ/หรือ ภาพประกอบจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และ/หรือสิทธิใดๆของบุคคลอื่น ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของนักเขียนแต่เพียงผู้เดียวที่จะรับผิด

5.การแก้ไขดัดแปลง

อุ๊คบี รับรองว่าจะไม่แก้ไข ดัดแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนผลงานของนักเขียนแต่อย่างใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากนักเขียน

6.การต่อสู้คดี

กรณีที่มีการร้องเรียนหรือมีการฟ้องร้องเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงานของนักเขียนและ/หรือสิทธิใดๆของบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนภายใต้เงื่อนไขและข้อบังคับนี้ นักเขียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องอันเกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์และ/หรือสิทธิใดๆของบุคคลอื่นทั้งสิ้น

7.เงื่อนไขและข้อบังคับโมฆะบางส่วน

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าข้อสัญญาส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญานี้เป็นโมฆะ ให้ถือว่าข้อสัญญาส่วนที่เป็นโมฆะไม่มีผลบังคับในสัญญานี้ และข้อสัญญาดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของสัญญาในส่วนอื่นๆ

8.อื่นๆ

8.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่นักเขียนหรือผู้อ่านได้ให้ข้อมูลหรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานโดยระบบของอุ๊คบีทั้งหมดนั้น นักเขียนหรือผู้อ่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ร่วมระหว่าง เจ้าของผลงาน และของอุ๊คบี ซึ่งอุ๊คบีได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ปัจจุบันอุ๊คบีได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของนักเขียนหรือผู้อ่าน นักเขียนหรือผู้อ่านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการและระบบของอุ๊คบีโดยเคร่งครัด

8.2 ในกรณีที่นักเขียนหรือผู้อ่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อุ๊คบีขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมดและไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

8.3 บรรดาการบอกกล่าวหรือการติดต่อสื่อสารด้วยหนังสือ จดหมาย และเอกสารใดๆ รวมถึงจดหมายหรือข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าส่งโดยถูกต้องและสมบูรณ์เมื่อได้ส่งไปยังที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ระบุไว้ และที่อยู่ของนักเขียนหรือผู้อ่านตามรายละเอียดการลงทะเบียน หรือที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ที่ทั้งสองฝ่ายได้แจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ อุ๊คบีและนักเขียนหรือผู้อ่านยอมรับว่าบรรดาหนังสือ จดหมาย หรือเอกสารใดๆ รวมถึงข้อมูลหรือข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์มูลหนี้และการใช้บริการ โดยทั้งสองฝ่ายจะไม่โต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

9.กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย